...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިހިލިޖެހުން
މ.
(1) އުކުޅުގައި ކުއްޖަކު ބޭންދުން.
(2) އުފުލުމަށްޓަކައި އެއްޗެއް ކިހިލީގައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ