...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިނދުކާށި
ނ.
ކުއްޖާއަށް ހަތްދުވަސްވެގެން ބޮލުންބާލާ އިސްތައްޓާއި ކަނޑާ ނިޔަފައްޗާއި ވެއްޓޭ ފޫޅު ދެނާށީގެ ތެރެއަށްލައި، އެކާށި ހެހުނު ބޮނބިގަނޑު އޭގެ ބޭރުންލައި، ބަނދެފައި އޮންނަކާށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ