...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރިކެޓު
މަށް ޖަހާފައި ހުންނަ ތިންދަނޑީބުރީގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅޭމީހާ އޮވެގެން ހޮވާޓީމުގެ މީހަކު އެއްލާބޯޅައިގައި ފިލާގަނޑަކުންޖަހައި ލަނޑު ހަދައެވެ.
ނުވަތަ ދުވެގެން ލަނޑު ހަދައެވެ.
ދަނޑިބުރިތައް ޖަހައިފައި ހުންނަނީ މެދުރިއަޅައިފައި އޮންނަ ތަނެއްގައި ދެކޮޅުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ