...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުޅި
ނ.
ކުލައެއްގެ ނަން.
މިއީ ކަޅު އިސްތައްޓާއި ހުދު އިސްތަށި ހުރުމުން ކިޔާ ނަމެއް.
މިސާލު:
ކިރުޅިއިސްތަށިގަނޑު.
(2) ދޫނިސޫފާސޫފީގައި ހުންނަ ކުލައެއް.
މިއީ ހުދުކުލައާ ކަޅުކުލައިގެ ތަންތަންކޮޅު އެކުވެގެން ފެންނަ ގޮތެކެވެ.
މިސާލު:
ކިރުޅި ކުކުޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްތަންވެން . ރަތްކިރުޅިރައިވެރިމަސް . ރަސްފޫ އެނބުރި . ބުރުޅިއަމަސް . ބުޅިތުނބި . ކަނޑުހެނޑަމާދޫނި . ކިރުޅި . ކިރުޅިޔަ . ކިރުޅިޔަވެން . ކެރަނޑިމަހަ . ކެރެނޑިއަމަހަ . އެޑެވެން . އޮޑަވެމެ . ވެން . ލައްފާނަ . ޗޮންޗޮންއިލޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ