...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުޅިޔަބިބީ
ނ.
ބިބީމަހުގެ ބާވަތެއް މި މަސް ފަރު، ފަޅުތަކުގެ ބޭރުގެ ފުންހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅެއެވެ.
މަހުގެ މައިގަނޑު ކުލައަކީ ރަތްރީނދޫ ކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ