...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުއައްޕަން
ނ.
(ހ) ގޮދަންފުށް ނުވަތަ ހަނޑުލު ފުށް، ކިރާއި ފެން އަޅައިގެން އޮލަކޮށް ގިރައިގެން، ބޯކޮށް ހުންނަ ވަރަށް ތަވަޔަށް އަޅައިގެން ފިހާ ކާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ