...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުމަސްރިހަ
ނ.
ރޯމަސް ނުވަތަ ތެތްވަޅޯމަހުގައި ފެންކިރު އަޅައިގެން ކައްކާ ރިހަޔެއް.
މިއަށް އަޅަނީ ރޯމިރުހާ ބިލިމަގެވެ.
ދެން މައްޗަށް ރަތްކުރި ފިޔާކޮޅަކާއި ބޯކިރުފޮދެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ