...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުފެލާ އިލާގަނޑު
ނ.
ކާށިހުނިން ކިރުފެލުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ އިލާގަނޑު.
(މިއީ ދިވެހި ރުކުގެ އިލާ ކަފައިގެން ވަކިސިފައަކަށް ހަދައިފައި އޮންނަ (އެއްޗެކެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ