...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުދަމާފުޅި
ނ.
އުރަމަތީން ކިރުނެރޭން ގެންގުޅޭ، އެއްކޮޅުގައި ރަބަރު ބޯޅައެއް ލައިފައި އޮންނަ ފުޅިޔެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ