...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިއުން
މ.
ކިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަންއެނބުރުން . ނަންދިނުން . ނަގާކިއުން . ނާނާކިއުން . ނިސްބަތްކުރުން . ނެތިނުބައިމޮށުން . ރާތީބުކިއުން . ރުކުން . ބަނދިވަރުކިއުން . ބައިތުބާޒީ . ބެރެކިކިއުން . ކާކާލުން . ކިއެވުން . ކުނބުކޮޅުގޮވުން . ކޫކޫލުން . ވައިމަތިކިއުން . ވިރުވައިއެޅުން . މައިބަފާގޮވުން . މަތިފުށް ކިއުން . މޮށްޓެވުން . ފަރިކިއުން . ފަތިވަރުއެމުނުން . ފުރައްސާރަކުރުން . ފޭކުރުން . ދަހިލެވުން . ދިމާކުރުން . ދުންނެގުން . ދުލަށްއައިހާ އެއްޗެއް ގޮވުން . ދުލުކުރިންޝަހާދަތް ކިއުން . ތުންތެޅުވުން . ލުއި . ލޯކޭއްތުން . ގަމަތްދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ