...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިއެވުން
މ.
(1) އެއްޗެއް ކިއުން.
(2) އުނގެނުން.
(3) ޢިލްމުދަސްކުރުން.
(4) އެކިއެކިބޭނުމަށްޓަކައި، ދުންބަހައްޓައިގެން ހަދާފަންޑިތަ ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތީކިޔެވުން . މިޙުރާބަށްކިއެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ