...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިއްލާ
ނ.
(1) ރަށް ދިފާޢުކުރާ ސިފައިން ތިބޭން ހަދައިފައި ހުންނަ ބޮޑެތި ބުރުޒު.
(2) ރަސްކަމުގެ ކޮއިލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޑިބުރުޒު . ތޮޅޭފާރު . ޓަވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ