...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟު
ނ.
ޖަމާޢަތެއްގެ ފަރާތުން އެކަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކުރީމާ ފުދޭ.
ނުކުރީމާ އެންމެން ފާފަވެރިވާ ފަރުޟު.
މިސާލު:
ބޭސްވެރިކަން ފަދަ ފައިދާ ހުރި ޢިލްމުތައް އުނގެނުމަކީ ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ