...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިލާސް މުދައްރިސް
ނ.
ފަށާތަޢުލީMާއި ޘާނަވީ ތަޢުލީމުގެ ކިލާހާއި ބެހޭ އެކިކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އިސް މުދައްރިސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ