...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިޔަމަން
ނ.
(1) ބޯލަނބާ ބޯލެނބުން.
(2) ބަސްއަހާ ބަސްއެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްހެއްތި . ހިފިހުރުން . ނުސިޔާނު . ނުސިޔާނުކަން . ނުސިޔާނުވުން . ނުސިޔާނުގޮތް . ރަމަތަ . ރަމަތަކަން . ރަމަތަކުރުން . ރަމަތަވުން . ބަސްނޭހުން . ބަސްއެހުން . ބުނާބަސްއެހުން . ބޮޑާދެއްކުން . ބޮޑުމާލި . ބޯހަރުވުން . ބޯލެނބުން . ކައިދާ އެޅުވުން . ކިއަމަން . ކިއަމަންކަން . ކިއަމަންވުން . ކިއަމަންތެރި . ކިއަމަންތެރިކަން . ކިއަމަންތެރިވުން . އަމާންދިނުން . އަދަބު . އަދަބުއަދާކުރުން . އަދަބުވުން . އަދަބުވެރި . އަދަބުވެރިކަން . އަދަބުވެރިވުން . އިހަމަން . އުރެދިގަތުން . އުރެދުން . މަޑުމޮޅި . ދެކޮޅުހެދުން . ތަބާވުން . ލެނބުން . ގަދަކަންދެއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ