...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކީސާކުރުން
މ.
(1) މަޢުދަނީ ފައިސާ އާއި ޖަވާހިރުފަދަ ތަކެތި ކޮތަޅަށް އަޅައި ބަނދުކުރުން.
(2) މުދާ ވިއްކައިފައި ފައިސާއަށް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ