...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުށުވެރިކަން
ނ.
(1) ފަންޑިތައިން ނޫނީ ފަސޭހަނުވާނޭ ކަމަށް ހީކުރާ ބަލިބަލި.
(2) ޖިންނި، ފުރޭތަ ފަރާތުން ޖެހޭކަމަށް ބުނާ ކަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ