...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުށުސަޖިދަ
ނ.
ނަމާދުގައި ބައެއްކަހަލަ ކުށް ކުރެވުމުން ޖަހަންޖެހޭ ސަޖިދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުށުސަޖިދަ ޖެހުން. . ކުށުސަޖިދަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ