...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުށް
ނ.
(1) ޞައްހަނޫން ގޮތް.
(2) ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުކަންތައް.
(3) (ނއ) ރަގަޅުގޮތާއި ޚިލާފު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލޭޖެހުން . ހުރަގެ . ނުސީދާހިލޭ ޖެހުން . ރަށްމެދަށް ނެރުން . ރަނގަޅުކުރުން . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ބިޑި . ބުރިހަންނެގުން . ބުލެކްމޭލުކުރުން . ބޮޑުހިސާބުގައިޖެހުން . ބޮޑުބަނޑޭރިގެ . ކަންޒަށްލުން . ކުށުސަޖިދަ . ކުށްތެޅުން . ކުށްޓަރި . ކުށްޓަރިކުރުން . ކުށްޓަރިވުން . ކޮށި . އަށިގެ . އަށިގެޔަށްލުން . އަރުވައިލުން . އަދަބުދިނުން . އާނަންދަ . އެތިފަހަރުއެރުން . އޮޑިއަށްލުން . ވަގަކަށްހާސްދުވަހެވެ. ވެރިއަކަށް އެއްދުވަހެވެ. . ވުރަދު . މަޅިމައްޗަށް ހުނިއެޅުން . މުގުރިންނަށް ވެސް ކުށްކިޔެއެވެ. . މުޖުރިމު . މުޖުރިމުން . ފާފަ . ފާފަކުރުން . ފާފަވެރިން . ފާފަފުއްސެވުން . ފިދުޔަ . ފުއްސެވުން . ފުމުން . ދިހަމޮހުން . ދުޅު . ދޮންފުތުލޯބި . ތައުބާ . ތައުބާވުން . ތަޤުވާ . ތުކި . ތޯހި . ލަދުވެތި . ލަދުވެތިކަން . ލަދުވެތިވުން . ލިޔާމީހެކޭ ދަމާމީހެކޭ އެއްވަރެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ