...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުށްވެރި
ނއ.
ޝަރީއަތް، ނުވަތަ ޤާނޫނު، ނުވަތަ ޤަވާއިދު، ނުވަތަ ހަމަޔަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަށްމެދަށް ނެރުން . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ބިޑި . ބޮޑުހިސާބުގައިޖެހުން . ބޮޑުބަނޑޭރިގެ . ކުށްޓަރި . ކުށްޓަރިކުރުން . ކުށްޓަރިވުން . ކޮށި . އަށިގެޔަށްލުން . އެތިފަހަރުއެރުން . އޮޑިއަށްލުން . މަޅިމައްޗަށް ހުނިއެޅުން . މުޖުރިމު . ގަސްދޮށަށް ނެރުން . ގުނާވެރިން . ޖަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ