...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނި
(1) ބައެއްތަކެތީގެ ތާޒާކަން ކެނޑިގެން އެވާ ފިލުނދު.
(2) ބައެއް ތަކެތި ފިލުނދު ވެގެން ވާނުބައި.
(3) ބޭނުމެއްނެތިގެން އުކައިލާން ޖެހޭ ތަކެތި.
(4) ފާރުގަނޑުގައި ހެދޭ ނުބައި މާއްދާ.
(5) އަނގަޔާ ކަރުތެރޭގައި ހެދޭ ބައްޔެއް.
(6) ނިފާސްކަމުގެ ލޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރުކަކުނި . ހާގެރަ . ހިރުވުން . ހިބަ . ހުލުހުލުކަކުނި . ހޮފަލެކަކުޑި . ނުބައި . ނުބައިކަން . ނުބައިވަސް . ނުބައިވުން . ރަނބޯކަކުނި . ރަނޑޫކަކުނި . ރަވެ . ރަމަކަކިޑި . ރާމާވުން . ރިހިކަކިޑި . ރޯނގާފޭށި . ބަނޑުގޮއްވާކަށި . ބަންޑެލިޖެހުން . ބަޑިބަޑިކުޅުން . ބާބުޅާ . ބިންފާނު . ބިންތަޓާ . ބިސްފީވުން . ބޮކިލުން . ބޮޑުފޮތިކެނޑުން . ބޯނެތްސޫފި . ކަށިގަނޑުޖެހުން . ކަނޑޫ ކަކުނި . ކަކިޑި . ކަކުޑު . ކާޅު . ކިރުކަކުނި . ކުނިކެހުން . ކުނިކޮށި . ކުނިއެޅުން . ކުނިވަސް . ކުނިގަތުން . ކުނިގޮނޑު . ކުނީހަނޑޫ . ކުނީމީހުން . ކެރެނބެލި . އަނގަފިޔަރި . އިލޮށިފަތި . އެކުނި . އޮއިކުނި . އޮއިވާލިކަކުނި . އޮއިވާލިމިޔަރު . އޮއްލިގަން . އޮއްސާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ