...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނިއެޅުން
މ.
(1) ބޭނުންނެތް އެއްޗެހި އެތަން މިތަނަށް އުކުން ނުވަތަ ވަކިތާކު ބެހެއްޓުން.
(2) އަނގަޔާއި، ކަރުތެރޭގައި ކުނިއުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ