...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނިމިލަ
ނ.
(1) ހަމުގައި ހުންނަ މިލައާއި، އެމިލައިގައި ތަތްލައިފައި ހުންނަ ހިރަފުސް.
(2) ގައިން ހިއްލާދަލާއި އެކުވެގެން ހަމުގައި ހުންނަ ހަޑިތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަރުޟުފެން . ތާހިރުކުރުން . ތާހިރުވުން . ގަނަކަން . ސާފުތާހިރުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ