...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނީހަނޑޫ
ނ.
ގަޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ތަންތަން ކުނިކަހާ މީހަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވައި އުޅުއްވި ހަނޑޫ.
އެއީ ފޯޔަކު އަށްނާޅި ހަނޑުލެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ