...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރަ
ހެދިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
(2) ބައެއް މޭވާއާއި ތަރުކާރީގެ ބޭރުގައި ބޯކޮށް ހަރުކޮށް ހުންނަ ތަންތަން.
(3) ގަސްގަހުގެ ތޮށީގައި ބޯކޮށް ހަރުކޮށް ހުންނަ ތަންތަން.
(4) (ސ) ވައްގަނޑުން އެއްޗެތި އޮއްސާން ހަދައިފައި ހުންނަ ބާވަތް ބާވަތުގެ ކަންވާރު.
(5) (ބދ) ފުށަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަނދުކޭތަ . ހަނގުރާމަ . ހަނޑޫ . ހަނު . ހަނުތެޅުން . ހަންމުށި . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަރުވާޅު . ހަކުރުހިލުން . ހަކުރުފޮނި . ހައިކަ . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހަވާދުތަޅާވަން . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތުރުންބައޯގަ . ހަތްރީތި . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހަތްފުކުދިއްލުން . ހަތްތެލި . ހަލަނިކަން . ހަލަވެލި . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހަސްކާ . ހާބޮނގަ . ހާބޮނގަލެވުން . ހިނދުން . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން . ހިނިވަރުނަވުން . ހިބަ . ހިކާދުރުކުރި . ހިއްޕާދަތި . ހިތިބަދަން . ހިތިކަން . ހިތްހަރާންކުރުން . ހިތްގައު . ހިލަކަރުދާސް . ހިލުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހިޔައުކުރުން . ހިޔައުގަނޑު . ހިޖުރަ . ހީހުން . ހުހިވައް . ހުނިބޮޅު . ހުނިގުރާބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ