...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރަކި
ނއ.
(1) އޮމާންކަން ނެތް.
(2) ރާޅުކޮށް ހުންނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުހިވައް . ރާޅުކަން . ރާޅުވުން . ކަހާރިނދަލި . ކަށިދިއްގާ . ކިހައް . ކިހައްރަހަ . ކުދިންކުޅޭކަށިކެޔޮ . ކެރަހަ . ކެރަސް . އަޑުކުރެހުން . ވަފަށަ . ވަފަޓެ . ވެސްލީނު . ފަޅުމުރަކަ . ފީރުމަސް . ދަތްއުނގުޅުން . ތިމަރައެޅުން . ގޮށްލަރުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ