...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރަފަތްއެޅުން
މ.
(1) އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރަފަތުން ގައިގެ ތަނެއް ކަފައިލުން.
(2) ނުރުހުމާއެކު އިންސާނެއްގެ ގައިގެ ތަނެއް ކުރަފަތަކުން ކަފައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ