...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރަލުން
މ.
(1) ގައިގެ ހަމުގައި ގިނަފަހަރު އެއްޗެއް ކޭއްތިގެން ހަންބޯވުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއްކޮށްކޮށް އާދަވެގެން އެކަމަށް ހޭނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ