...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރާ
ަގަސްގަހުގެ އޮށް ހުންނަ މާގަނޑު.
(2) މިސްކިތު ލާގެ ފަދަ ތަންތާނގައި ނަމޫނާ ކުރައެއްގެ ސިފައިގައި ވައްގަޑު ނެތި ލިޔެފައި ހުންނަ ކުޑަ ތަނބެއް.
(3) ވައްގަޑުން އެއްޗެހި އޮއްސާން ހަދައިފައި ހުންނަ ބާވަތް ބާވަތުގެ ކަންވާރު.
މިސާލު:
(ހ) ނަމޫނާކުރާ.
(ށ) ސައިކުރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަނދު . ހަނދުކޭތަ . ހަނދަވަރަސުރާ . ހަނގާ . ހަނގުރާމަ . ހަނގުރާމަބިން . ހަނގުރާމަވެރިޔާ . ހަނޑަސް . ހަނޑޫކަނޑާވަން . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނާ . ހަނު . ހަންނެގުން . ހަންގަނޑުތެޅުން . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑަވާޅި . ހަރާންކުރުން . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރާމުޖާދާ . ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ހަރުހަނަ . ހަރުބީ . ހަރުބީކާފަރުން . ހަރުބޭސް . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިކަން . ހަރުކަށިވުން . ހަރުމަލް . ހަރުފުށް . ހަޅަ . ހަޅުތާލު . ހަކުންފަލި . ހަކުރަވެތި . ހަކުރާ . ހަކުރާވަރު . ހަކުރު . ހަކުރުބަލި . ހަކުރުފަނި . ހައިބަވަންތަކަން . ހައިކެޑުން . ހައިދު . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހައުޅާބައިންޖެހުން . ހައްދައިލުން . ހައްދުބުޑު . ހައްޔަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ