...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރި
(1) ކޮޅަށްހުރި އެއްޗެއްގެ މަތީކޮޅު.
(2) ގަސްގަހާއި އޮފީގެ މަތީކޮޅުގެ ޅަތަން.
(3) ގަސްގަޑުން ފަޅާ ޅަނިރު.
(4) މޫނުހުރި ދިމާ.
(5) އަންނަން އޮތްތަން.
(6) ވޭތުވެދިޔަތަން.
(ނއ) (7) ކަންތަކަށް މޮޅު.
(8) ދަރަޖައިން މަތިވެރި.
(9) ކުރުން، މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދާން . ހަނދުބަލާމަސް . ހަނދުވަންހަ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަންޑިކެކުރި . ހަރުވާޅު . ހަކުންފަލި . ހައްދަކާމަތިވުން . ހައްދުޖެހުން . ހައްތި . ހަތަރުފަރާތް . ހަތްރީތި . ހަތްއަޖައިބު . ހަލާކިފަންބުޑާ . ހަލާކުވުން . ހިހޫތަނުންކެއުން . ހިނދުން . ހިނދޫ . ހިންކުރަވާ . ހިންކުރި . ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިރިގައު . ހިތިގަސް . ހިތްވަރު . ހިތްވަރުހުރުން . ހިތްވަރުއެލުން . ހިތްވަރުލިބުން . ހިތްވަރުގަދަ . ހިތްވަރުގަދަކަން . ހިތްމަރުވުން . ހިލަކިހުނު . ހިލަވަޅު . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހިލުއްދަލާ . ހިލޭޖެހުން . ހީނަރު . ހީނަރުވުން . ހީލި . ހީލިކޮއްޓުން . ހީސް . ހީސްލުން . ހުށި . ހުށޫ . ހުނގުލި . ހުނގޫ . ހުރަހެޅުން . ހުރަހޮޅިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ