...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރިކުރުން
މ.
(1) ދިވެހި ރުކުގެ ކުރިގަނޑު ކަނޑާލައިގެން ކެވޭނެގޮތަށް ސާފުކުރުން.
(2) ހެދިހެދި ހުރި ރުކެއްގެ ފަންތަކާއި އިހާތައް ކޮށައިލުން.
(3) މީހެއްގެ ދަރަޖަ މަތިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ