...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރިމަތި
ނ.
(1) މޫނާދިމާ.
(2) މޫނުހުރިފަރާތް.
(3) މޫނުމައްޗަށް ވީ ފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަތަރުފަރާތް . ހަލާކިފަންބުޑާ . ހިތްވަރު . ހިތްވަރުހުރުން . ހިތްވަރުއެލުން . ހިތްވަރުލިބުން . ހިތްވަރުގަދަކަން . ހިލަކިހުނު . ހީލި . ހީސް . ހީސްލުން . ހުށި . ހުށޫ . ހުރަހެޅުން . ހުރަހޮޅިގަތުން . ހޮރު . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ނާމާންވުން . ނިވަތް . ނިވާމަގު . ރަންކަނިބުރުން . ރަކި . ރަކިކުރުން . ރަކިވުން . ބައިމަތި . ބުޅާކުޅުވުން . ބެއްދުން . ކަމަރުބަނދެލުން . ކަމަރުބަނުން . ކުރިކެނޑުން . ކުރީކޮޅު . ކެއްޓުބާރު . ކޮނޑުކަށިގަނޑު . އަނގަމަތި . އަލިފާނާކުޅުން . އިންޒާރު . އިންޒާރުކުރުން . އިދިފުށް . އިސްމަތި . ވަޅިދުށްތާ ކާށިކެއުން . ވައިއިދިވުން . ވަދުޔު . ވާދަ . ވާދަކުރުން . ވެހޭތާފެންނެގުން . ވެއްޖިއްޔާރަނާހަމަ ނުވެއްޖެއްޔާ މަރާހަމަ . މަރުފަތްބޮލުގައިޖެހުން . މަރުފަލިޖެހުން . މަރުގެތުންފަތްމަތީގައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ