...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރިމެރުން
މ.
(1) މީހަކު ކިޔަމުންދާ ވާހަކައެއްގެ އަންނާން އޮތްތަނުން ތަންތަންކޮޅު އެހެން މީހަކު ކިޔައިދިނުން.
(2) މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކުރާން އުޅޭ ކަމެއް ވިޔަނުދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތިމެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ