...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރުނބާފުޅާދިއުން
މ.
ދޮށުން ތިބި ޒަމާނުގައި ރަމަޞާންމަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރު ގަނޑު ވަރުތެރޭގެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ތަންތަނަށް ކުރުނބާފުޅު ހިފައިގެން އެމީހުން ރަސްމީ ހެދުމުގައި ދިއުން.
މިއީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންތަކުގެ ތެރެއިންކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ