...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރުން
މ.
(1) ކަމަކަށް ޢަމަލީ ސިފަގެނައުން.
(2) ކަމެއްހިންގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހަރުވެތުން . ހަށަން . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަގެހުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދިއެޅުން . ހަނދުމަކުރުން . ހަނގާކުރުން . ހަނޑޫކެނޑުން . ހަނާހުނިކެނޑުން . ހަނާކުރުން . ހަނާކެޅައުން . ހަނާއެޅުން . ހަނުތެޅުން . ހަނުލުން . ހަންހާރަކުރުން . ހަންނެގުން . ހަންމަތަކުރުން . ހަންމަތަކެނޑުން . ހަންދެމުން . ހަރާދުކިއުން . ހަރިވާދަޖެހުން . ހަރުކުރުން . ހަބޭސްކުރުން . ހަޅިބޭވުން . ހަޅޭފަޅޭލުން . ހަޅޭލުން . ހަޅޭލެވުން . ހަޅޭޖެހުން . ހަކުރުހިލުން . ހަކުރުފަނި . ހަކުރުފުއްޕުން . ހައިކުރުން . ހައިކެޑުން . ހައިދު . ހައްމަތަކެޑުން . ހައްޔަރަކެޑުން . ހައްޔަރުކުރުން . ހައްޔަރޮކެޑުން . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވާދުލުން . ހަވާލު . ހަވާލުކުރުން . ހަވާލުވުން . ހަވާލުޖެއްސުން . ހަމަހަމަކުރުން . ހަމަހިފެހެއްޓުން . ހަމަކުރުން . ހަމައެޅުން . ހަމަލަ ދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ