...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރެހުން
ތިން ރޮނގުއެޅުން.
(3) ވަކިޤަވާއިދެއްގެ މަތިން ބިންވަޅު ނެގުމާއި ފޫވެއްޓުން.
(4) ތަސްވީރުފަދަ ތަކެތި ފެވުން.
(5) އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ނުވާނޭގޮތަށް ރޮނގުތަކެއް އެޅުން.
(6) ގައިގެ ހަމުގައި ކޮންމެވެސް އެއްޗަކުން އެޅިގެން ކިރިޔާ ތެޔޮހަން ކެޑުން.
(7) ފޮޓޯނެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާނީފިލާ . ހަނދުފަޅި . ހަނދުފަޅިއެޅުން . ހަކިގޮޅާ . ހަވާދުކުރުން . ހުންގާނުވަކިގަނޑު . ހުލިހުލިކަކުނި . ހޫލަ . ހޮޅިކުރުން . ހޯރަފިޔަކުނާ . ނިގޫދިގުހިކާ . ރަސްފަރީގައި ހިނގުން . ރާޅުފަށްއެޅުން . ރޮނގުއެޅުން . ބަންދުއެޅުން . ބައިބުރުކޮކާމަސް . ބަތްޕޮޅިކޮކާ . ބިހުރަ . ބިނާޓުކުރުން . ބިންވަޅުނެގުން . ބިންވަޅުނަގާކުރެހުން . ބުރުދާވަކަރު . ބޯށިއެޅުން . ބޯރީނދޫ ކޮކާމަސް . ބޯވައެޅުން . ޅިއައި . ޅިޔަނެގުން . ޅިޔަކުރެހުން . ކަށިއޫރު . ކަސަބުތާކިހާ . ކަސްފާނަ . ކާށިހިކާ . ކިރުޅިހުނިހައް . ކުރަހާބޭކަލުން . ކުރަފަތިވަކިގަނޑު . ކުރިބޯށިކުރެހުން . ކުރިބޯށިއެޅުން . ކުރިކީލަގޮޅާ . ކުރެހިހިމެރި . ކުރެހިތޮޅި . ކުރެހިސަންގު . ކުރެހުންގަނޑު . ކުޅީކުކުޅު . އަނގޮޓި . އަނަކުރެހުން . އަތުރާހަނޑަސް . އަތްކަން . އަލަކަ . އިސްޓޫޑިއޯ . ވަކިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ