...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރެހުންގަނޑު
ނ.
މަންޒަރަކަށް ނުވާގޮތަށް އެއްޑިޒައިނެއް، ނުވަތަ އެތައްޑިޒައިނެއް ތަކުރާރުވާ ގޮތަށް ލާމެހޭނެހެން ކުރެހިފައި ހުންނަ ކުރެހުންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުންގާނުވަކިގަނޑު . ބިންވަޅުނަގާކުރެހުން . ވަކިގަނޑުއެޅުން . ފަލީވަކިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ