...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރެއްވުން
މ.
(1) ކުރުން މިބަހަށް މާތްކޮށް ކިޔާގޮތް.
(2) މީހަކު މެދުވެރިކޮށްގެން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކުލައްވާ އެއްޗެއް ހެއްދުން.
ނުވަތަ ކަމެއް ކުރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަހީކުރެއްވުން . ރޯދިހުރުން . ބަރަކާތްލެއްވުން . ބަރުތީލައަރުއްވައިގަތުން . ބޮޑުކޭމުގައިބޭންދުން . ކަނޑުބޭރުފުޅު ކުރެއްވުން . އައްސަނާޖެހުން . އިރާދަކުރެއްވުން . އިސްތަށިފުޅު ތުރުކުރެއްވުން . ވައިއެޅުން . ވައިގައިހިފުން . ވަދުނަކުރެއްވުން . މަޙްޟަރު . މަޙްޝަރުކުރެއްވުން . މިންވަރުކުރެއްވުން . މިޢުރާޖުއަރާވަޑައިގަތުން . މުއްތިކުރެއްވުން . މުސްކުޅިކުރެއްވުން . ފަރުޟުކުރެއްވުން . ފައުޅުކުރެއްވުން . ފާޅު . ފާޅުކުރެއްވުން . ފާފަފުއްސެވުން . ފިއްލެވުން . ފުރާނަހިއްޕެވުން . ފުއްސެވުން . ފެނާޑާޖެހުން . ފެންނުކުތުން . ފެންފާޅުވުން . ފެންގަނޑުޖެހުން . ފެންގަނޑޮޖެހުން . ފެންގަޑަޖެހުން . ދަރުބާރުކުރެއްވުން . ދިންނެވުން . ދުނިޔެއަށް ފައުޅުކުރެއްވުން . ތަޞްދީޤުކުރުން . ތާނިޔާ . ތުރުކުރެއްވުން . ތެޔޮފެންފޮދު ތުރުކުރެއްވުން . ލަޢުނަތްލެއްވުން . ގެއްލެނިކުރެއްވުން . ގޮވައިލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ