...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރޮޅިވުން
މ.
(1) ހިކިގެން ނާށީން ކާށިގަނޑު ނެއްޓުން.
(2) ހިކިގެން ހަރުލައިފައި އޮންނަ ތޮށީން މަދު ނެއްޓުން.
(3) އޭގެ ޒާތުގައި ހުންނަ ތެތްކަން ކެނޑިގެން ގޮސް މާބޮޑަށް ހިކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ