...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރޮޅިފިލާގަނޑު
ނ.
ކުރޮޅީން ހުނިގާނަން، ތަންތަންކޮޅުން ލޯވަޅު ތޮރުފައި ކަށިކޮށް ހަދައިފައި އޮންނަ ޓިނުގަނޑު ނުވަތަ ލޯގަނޑު.
މި، ފިލާގަނޑެއްގައި ލޯނަރު ޖަހައި ގެންވެސް ހަދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރޮޅިގާނާފިލާގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ