...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅަނދުރު ހަތަޔަށް އޮށްގައުލުން
"ކުޅަނދުރު ހަތަޔަށް އޮއްގައުލުން" މ.
މަޖާޒު:
ތިމާގެ މައްޗަށް ގަދަކަން ފޯރުވޭވަރުގެ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކު ރުޅިއަންނާނެ ކަމެއްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ