...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅަދާނަ
ނއ.
(1) ލަޔާޤަތާއި ގާބިލިއްޔަތުހުރި.
(2) ހުޝިޔާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންކަނޑައިލުން . ހަރޮށި . ހަކަތަ . ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހުސިޔާރު . ހެވިން . ހެވިކަން . ނުކުޅަދާނަ . ނުފޯރާފޮތިން ފޫގެޅުން . ނުލާހިކުވުން . ނެތްވަރުދެއްކުން . ނޭވާގެކޮޅަށް . ރާމާމަކުނު . ބަރުކަން . ބަރުވުން . ބައުދިނަ . ބަލާޣާތްތެރި . ބަލާޣާތް . ބަލާޣާތްތެރިކަން . ބަސްވާރު . ބަސްމޮށުންތެރި . ބަސްމޮށުންތެރިކަން . ބަޑިހެވި . ބަޑިހެވިކަން . ބުއްދިބޯ . ކަށަދާނަ . ކަށަދާނަކަން . ކަޅުއޮށްފުންމިއަށް ކާފަރުން އަރާ އޮތްހެން . ކަތުން . ކަތެއް . ކުޅަދުންވަންތަ . ކުޅަދުންވަންތަކަން . ކެރިހުރުން . ކެރުން . އަހުލުވެރި . އަނގަފަރިތަ . އައުދާނަކަން . އަދި . އަދީބު . އާރާބާރު . އުރައްޕު . އެކަށީގެންވުން . އެދުރުބޭކަލުން . މާހިރު . މާސްޓަރު . މިންނާދަ . މިއްނާދަ . މޮޅު . މޮޅުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ