...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅަދާނަކަން
ނއނ.
(1) ލަޔާޤަތާއި ގާބިލިއްޔަތު ހުރިކަން.
(2) ހުޝިޔާރުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކަތަ . ހިންގުންތެރިން . ހެވިކަން . ނުފޯރާފޮތިން ފޫގެޅުން . ރާމާމަކުނު . ބަރުކަން . ބައުދިނަ . ބަލާޣާތްތެރި . ބަލާޣާތް . ބަލާޣާތްތެރިކަން . ބަސްމޮށުންތެރި . ބަސްމޮށުންތެރިކަން . ބަޑިހެވިކަން . ކަށަދާނަ . ކަށަދާނަކަން . ކުޅަދުންވަންތަކަން . ކެރުން . އަހުލުވެރި . އައުދާނަކަން . އާރާބާރު . އުރައްޕު . އެކަށީގެންވުން . މޮޅުކަން . ފަރި . ފަރިއެޅުން . ފަސްރުކުން . ފާގަތިކަން . ފުރޭތަ . ފޮނި . ދޫފަސޭހަކަން . ދޫފަސޭހަވުން . ދެރަބަސްބުނުން . ލަބިލައްކަނަދާނަ . ލަޔާޤަތް . ލަޔާޤަތްތެރިކަން . ލަޔާޤަތްތެރިޔާ . ޤާބިލިއްޔަތު . ޤާބިލުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ