...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅަދާނަވުން
މ.
(1) ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތުހުރުން.
(2) ހުޝިޔާރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުލާހިކުވުން . ފާގަތިވުން . ލަޔާޤަތްތެރިވުން . ޤާބިލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ