...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅިވަރު
ނ.
މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ކަސްރަތު ހޯދުމަށް ވަކި ހަމައެއްގެ މަތިން ކުރާ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް.
މިސާލު:
މިޔުޒިކްކުޅުން.
ފުޓްބޯޅަކުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާއެރުވުން . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހިކަ . ހިކަކުޅުން . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިތީކުޅި . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހިލޭޖެހުން . ހޮވާބައި . ހޮވުން . ނަރު . ނާޗަރަންގީ . ނާޗަރަންގީ ކުރުން . ނުސީދާހިލޭ ޖެހުން . ރަންނަ . ރަމަންރަމަންފޯލި . ރާޑި . ރާޑިކުރުން . ރާޑިވުން . ރާޒުވާ . ރިޒާވު . ރެފުރީ . ބަނޑިޔާޖެހުން . ބަބުރުތިންހަމަ . ބައިލިބުން . ބަތްކައްކާ . ބަތްކައްކާކުޅުން . ބަލިފޫޅު . ބަޑިބަޑިކުޅުން . ބަޑިބޭހުކުޅިވަރު . ބަޑިކުޅި . ބާގައެރުން . ބުންބެރު . ބެންޗު . ބޭލުން . ބޭސްބޯޅަ . ބޮނޑިކުޅުން . ބޮކްސިންތެޅުން . ބޮޑުމަސްދުއްވުން . ބޯނެތަށްކުޅުން . ބޯނެތް . ބޯޅަ . ބޯގިނަބައި . ބޯޑުކުޅިވަރު . ކަށިމަތި . ކަށިމަތިއެޅުން . ކަނދު . ކަނޑު . ކަންހިފާކުޅުން . ކަލަންޑަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ