...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅިވަރުދެއްކުން
މަޖާޒު:
ލިބިހުރި ބާރު ދައްކައިލާނަމޭ ބުނުމަށް ނުރުހިގެން ބުނާ ބަހެއް.
މިސާލު:
ނިކަން ދެކެން ހުންނާށެވެ.
ރަށަށް ދެވުނީމައި ކުޅިވަރު ދައްކައިލާނަމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ