...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅީކުކުޅު
ކީ، ދޮން ރީނދޫކުލައެވެ.
ދޫނީގެ ފަތް ހުންނަ ކުލައާއި ކުރެހުން ސިފަކޮށްދައްކަނީ "ދޮންމިރުސް ކުކުޅާ" އެއްކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.
ތުނބާއި ފައި ހުންނަނީ ދޮންކުލައިގައެވެ.
ބައެއް ކުކުޅު ހާލުގައި ހުންނަ "ގޮށްކެޔޮފޮތި" ކަހަލަ ތަންކޮޅެއް، ތުނބުގެ މަތީކޮޅުގައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ