...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅު
ނ.
އަނގައިގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ ތެތްކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގާ . ހަރާދުކިއުން . ހަވާއެރުވުން . ހަވެލެ . ހަމައެޅުން . ހާ . ހިހޫކުޅުބުރުވުން . ހިޅި . ހިޅިގަޑޮ . ހިކަރިވުން . ހިކަކިއުން . ހިކަކުޅުން . ހިއަމަކުކުޅު . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިތްފަޅައިގެންދިއުން . ހިޔަމަހައު . ހިޔަމަކުކުޅު . ހުހުޑިއަޑާ . ހުކުންބުނުން . ހުކުޑު . ހުކުޑެ . ހުކުޑެމަހަ . ހުއިފިލަނޑާ . ހުދުރާ . ހެރެޖެހުން . ހެދީމަހަ . ހޭނެޅި . ހޮޅުންއެޅުން . ނާށިގަނޑުކުކުޅު . ނާނަކަޓާ . ނާބަންނަކަށިގަނޑު . ނާޗަރަންގީ ކުރުން . ނިއުޅުންޖެހުން . ނިދިކިޅި . ނިދިކުޅު . ނުހިނދޭކުޅިގަނޑު . ނުދޮންނަފޮތި . ނުސީދާހިލޭ ޖެހުން . ނޭވާހިއްލުން . ނޮޅުން . ރަނގަބީ . ރަނޑަގުއި . ރަނޑު . ރަނޑުކަން . ރަނޑުވުން . ރަންބިންދުށުން . ރައްވެރާވަނި . ރަތްކުޅު . ރާރާގުޑި . ރާޅުފޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ