...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުޅޭކުޅޭކަރަންފޫ
ނ.
ބިންމަތީގައި ފެތުރިހެދޭ ވިނައެއް.
ފަތްތައް ހުންނާނީ ވަށްކޮށް، ބޯކޮށެވެ.
ތަނޑިތަކާއި ފަތްތަކުގައި ފެހިކުލައަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހުންނާނީ ރަތްކުލައެެވެ.
މީގައި އަޅާ ވަކި ހުންނާނީ ފިތްފިތަށެވެ.
ކޮޅު ހުންނާނީ ކަރަންފުލެއް ހެނެވެ.
ބޮޑުމިންވެސް ވާނީ ކަރަންފުލެއް ވަރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ