...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުކުޅަށްވުރެ ބިސްދޮށިވުން
"ކުކުޅަށްވުރެ ބިސްދޮށިވުން" (މިސާލުބަހެއް) ތިމާޔަށް ވުރެ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ މީހުން ތިއްބާ އެކަމަށް އިސްވެގަނެގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުކުޅަށްވުރެ ބިސްދޮށިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ